Verejná vyhláška - oznámenie

Bc. Meliš Robert, Bohrova 1204/5, 851 01 Bratislava a Iveta Melišová, Harmónia 3009, 900 01 Modra, podali na Mesto Vrútky, ako príslušný stavebný úrad 1.stupňa v zmysle platnej legislatívy, žiadosť o povolenie stavby „Rodinný dom “ na pozemku KN-C 3056/11 v k.ú. Vrútky. Mesto Vrútky v zmysle platnej legislatívy oznamuje účastníkom konania a dotknutým orgánom začatie územného konania. Vzhľadom na epidemiologickú situáciu Mesto Vrútky ako príslušný stavebný úrad upúšťa od ústneho pojednávania. Celé znenie verejnej vyhlášky si môžete prečítať v priloženom dokumente.