Verejná vyhláška - rozhodnutie

BRA-VUR, a.s., Vrútky, zastúpená spoločnosťou JANG s.r.o., Martin, podala na Mesto Vrútky ako príslušný stavebný úrad 1.stupňa v zmysle platnej legislatívy dňa 01.10.2020 žiadosť o vydanie rozhodnutia o využití územia na stavbu: „Ťažobný priestor nevyhradeného nerastu štrkopieskov Vrútky-Lipovec, lokalita Záblatie“ na pozemkoch katastrálneho územia Vrútky. Uvedeným dňom začalo územné konanie. Mesto Vrútky, ako príslušný stavebný úrad 1.stupňa v zmysle platnej legislatívy vydáva rozhodnutie o využití územia. Celé znenie verejnej vyhlášky si môžete prečítať v priloženom dokumente.