Podmienky návštevy Mestského úradu vo Vrútkach od 8.2.2021

Oznamujeme verejnosti, že na základe platných uznesení vlády SR a opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR sa návštevy Mestského úradu vo Vrútkach riadia od 8.2.2021 do ukončenia núdzového stavu nasledovnými podmienkami:

1. Občania majú prednostne vykonávať komunikáciu s úradom telefonicky a elektronickou poštou. To platí aj o platobných operáciách.

2. Návšteva Mestského úradu vo Vrútkach je možná výlučne na vykonanie úkonu, ktorý nemôže byť vykonaný zaslaním zásielky alebo prostriedkami diaľkovej komunikácie. Podmienkou návštevy úradu je telefonický dohovor vopred s príslušným referátom, a to v čase dohodnutom s týmto referátom. Medzi takéto úkony nepatrí overovanie podpisov pre osoby, ktoré nemajú trvalý pobyt na území mesta Vrútky.

3. Mestský úrad môže navštíviť výlučne osoba, ktorá sa preukáže negatívnym výsledkom RT-PCR testu nie starším ako 7 dní alebo antigénového testu certifikovaného na území Európskej únie na ochorenie COVID-19 nie starším ako 7 dní, alebo osoba, ktorá prekonala ochorenie COVID-19 a má o jeho prekonaní doklad nie starší ako tri mesiace, alebo ak táto osoba bola zaočkovaná proti ochoreniu COVID-19 aj druhou dávkou vakcíny a od tohto očkovania uplynulo aspoň 14 dní, alebo osoba, ktorej zdravotný stav alebo zdravotná kontraindikácia neumožňuje vykonanie testu na ochorenie COVID-19.

4. Hodiny pre styk s verejnosťou na MsÚ vo Vrútkach sú v čase trvania núdzového stavu nasledovné:
PONDELOK: 13:00 -15:00 hod.
STREDA: 13:00 –16:30 hod.
PIATOK: 08:00 –11:00 hod.