Verejná vyhláška - oznámenie

Navrhovateľ Miroslav Šlenc RKP - spracovňa rýb, Vrútky, v zastúpení spoločnosťou ProBim, s.r.o., Martin doručil dňa 25.1.2021 Okresnému úradu Martin, odboru starostlivosti o životné prostredie, v zmysle platnej legislatívy zámer navrhovanej činnosti "RYBNÉ HOSPODÁRSTVO - DUBNÁ SKALA". Okresný úrad Martin, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek posudzovania vplyvov na životné prostredie, ako príslušný orgán štátnej správy v zmysle platnej legislatívy, začal správne konanie vo veci vykonania zisťovacieho konania o posudzovaní navrhovanej činnosti v predloženom zámere. Celé znenie verejnej vyhlášky si môžete prečítať v priloženom dokumente.