Verejná vyhláška - oznámenie

Stavebník Mesto Vrútky, podal dňa 21.1.2021 na Obec Lipovec žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu: "Stavebné úpravy chodníka na ul. Karvaša a Bláhovca od rázcestia I/18 po Ulica Poľná" na pozemkoch v k.ú. Vrútky. Obec Lipovec ako príslušný špeciálny stavebný úrad pre miestne a účelové komunikácie v zmysle platnej legislatívy oznamuje účastníkom konania a dotknutým orgánom v súlade s platnou legislatívou začatie konania a na prerokovanie žiadosti nariaďuje ústne pojednávanie, ktoré sa uskutoční dňa 11.3.2021 (štvrtok) o 10:00 hod. Celé znenie verejnej vyhlášky si môžete prečítať v priloženom dokumente.