Verejná vyhláška - Výzva pre vlastníkov lesných pozemkov, ktorí nepožiadali o navrátenie užívacích práv k lesným pozemkom

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, prostredníctvom miestne príslušného odštepného závodu v zmysle platnej legislatívy VYZÝVAJÚ vlastníkov lesných pozemkov, ktorí do zverejnenia tejto výzvy nepožiadali o navrátenie užívacích práv k lesným pozemkom, na uplatnenie postupu podľa platnej legislatívy, t.j. na konanie smerujúce k ukončeniu nájomného vzťahu výpoveďou alebo dohodou. Celé znenie verejnej vyhlášky si môžete prečítať v priloženom dokumente.