Verejná vyhláška - rozhodnutie

Okresný úrad Martin, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán štátnej vodnej správy, v zmysle platnej legislatívy predlžuje platnosť stavebného povolenia na stavbu: „Vrútky, ul. Karvaša – Bláhovca, rozšírenie vodovodu a kanalizácie“ na pozemkoch v k.ú. Vrútky do termínu 31.12.2022. Celé znenie verejnej vyhlášky si môžete prečítať v priloženom dokumente.