Verejná vyhláška - oznámenie

Okresný úrad Žilina, odbor opravných prostriedkov, referát lesného hospodárstva oznamuje, že bola predložená žiadosť o schválenie zmeny programu starostlivosti o lesy pre lesný celok Martinské hole. Celé znenie verejnej vyhlášky si môžete prečítať v priloženom dokumente.