Verejná vyhláška - rozhodnutie

BEPRIM s.r.o., Dolný Val 30, 010 01 Žilina, zastúpená splnomocneným zástupcom Ing. Juraj Bucha, Konská 579, 013 13 Rajecké Teplice, podal na Mesto Vrútky ako príslušný stavebný úrad 1.stupňa v zmysle platnej legislatívy dňa 02.11.2020 žiadosť o vydanie územného rozhodnutia na stavbu: „Bytový dom JAVORKA II“ na pozemkoch parc. č. KN-C 4451/5, 4451/6 k.ú. Vrútky a KN-C 1337/76 k.ú. Priekopa. Mesto Vrútky ako príslušný stavebný úrad v zmysle platnej legislatívy prerokoval návrh v územnom konaní s účastníkmi konania a dotknutými orgánmi štátnej správy. Na základe posúdenia vydáva v zmysle platnej legislatívy rozhodnutie o umiestnení stavby „Bytový dom JAVORKA II“. Celé znenie verejnej vyhlášky si môžete prečítať v priloženom dokumente.