Oznam o územných, stavebných, kolaudačných a iných konaniach stavebného úradu počas trvania obmedzeného pohybu osôb

V súvislosti s uznesením č.453/2020 Z.z., ktorým sa obmedzuje pohyb osôb, sa v meste Vrútky rušia územné, stavebné, kolaudačné a iné konania podľa zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov zvolané do 24.01.2021 (vrátane). O nových termínoch budú účastníci konania upovedomení.