Verejná vyhláška - rozhodnutie

Stavebník Mesto Vrútky, podal na Obec Lipovec dňa 04.11.2020 návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby „Stavebné úpravy chodníka na ul.Karvaša a Bláhovca – úsek od rázcestia I/18 po ulicu Poľná“ na pozemkoch k.ú. Vrútky. Obec Lipovec ako príslušný stavebný úrad v zmysle platnej legislatívy vydáva rozhodnutie o umiestnení stavby. Viac informácií si môžete pozrieť v samotnej vyhláške a v situačnom pláne stavebného riešenia.