Verejná vyhláška - oznámenie o zaslaní správy o hodnotení navrhovanej činnosti

Dňa 10.12.2020 bola na MsÚ vo Vrútkach od Ministerstva životného prostredia, sekcia environmentálneho hodnotenia a odpadového hospodárstva, odbor posudzovania vplyvom na životné prostredie, doručená správa o hodnotení navrhovanej činnosti „Mobilné zariadenie pre výrobu stavebných hmôt a výrobkov“ od navrhovateľa Metrostav a.s., Bratislava. MŽP SR, ako ústredný orgán štátnej správy starostlivosti o životné prostredie v zmysle platnej legislatívy zasiela na zaujatie stanoviska zákona správu o hodnotení navrhovanej činnosti. Celé znenie verejnej vyhlášky si môžete prečítať v priloženom dokumente a text správy sa nachádza v tomto Všeobecnom zrozumiteľnom záverečnom zhrnutí.