Verejná vyhláška - oznámenie o začatí územného konania a pozvánka na ústne pojednávanie

BRA-VUR, a.s., Vrútky, zastúpená spoločnosťou JANG s.r.o., Martin, podala na Mesto Vrútky ako príslušný stavebný úrad 1.stupňa v zmysle platnej legislatívy dňa 01.10.2020 žiadosť o vydanie rozhodnutia o využití územia na stavbu: „Ťažobný priestor nevyhradeného nerastu štrkopieskov Vrútky-Lipovec, lokalita Záblatie“ na pozemkoch katastrálneho územia Vrútky. Uvedeným dňom začalo územné konanie. Mesto Vrútky, ako príslušný stavebný úrad 1.stupňa v zmysle platnej legislatívy oznamuje účastníkom konania a dotknutým orgánom začatie územného konania a na prerokovanie návrhu nariaďuje ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním, ktoré sa uskutoční dňa 08.01.2021 /piatok/ o 11,00 hod. so stretnutím pozvaných na MsÚ vo Vrútkach, nám.S.Zachara 4, Vrútky, kanc.č.209 a následnou návštevou stavby. Celé znenie verejnej vyhlášky si môžete prečítať v priloženom dokumente.