Verejná vyhláška - oznámenie

Mesto Vrútky, podalo dňa 24.11.2020 na Okresnom úrade Martin, odbore starostlivosti o životné prostredie, žiadosť na predĺženie platnosti stavebného povolenia a zároveň žiadosť na zmenu stavby pred dokončením na stavbu "Vrútky, ul. Karvaša - Bláhovca, rozšírenie vodovodu a kanalizácie". Okresný úrad Martin, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán štátnej vodnej správy v zmysle platnej legislatívy oznamuje začatie konania o predĺžení platnosti stavebného povolenia a o zmene stavby pred dokončením a zároveň v zmysle platnej legislatívy upúšťa od miestneho zisťovania a ústneho pojednávania. Celé znenie verejnej vyhlášky si môžete prečítať v priloženom dokumente.