Verejná vyhláška - rozhodnutie

Mesto Vrútky, zastúpené primátorom mesta Vrútky Mgr.Branislavom Zacharidesom, podalo dňa 01.10.2020 na obec Lipovec žiadosť o predĺženie platnosti územného rozhodnutia stavby "Revitalizácia pešej zóny, Ul. 1.Čsl. brigády, Vrútky – II.časť" na pozemkoch k.ú.Vrútky, na ktorú vydala Obec Lipovec rozhodnutie o umiestnení stavby a neskoršie aj 2 predĺženia platnosti. Obec Lipovec, ako príslušný stavebný úrad v zmysle platnej legislatívy, povoľuje predľženie termínu platnosti územného rozhodnutia do 31.12.2022. Viac informácií si môžete prečítať v priloženom dokumente.