Verejná vyhláška - oznámenie územného konania a pozvánka na ústne pojednávanie

Dňa 4.11.2020 podalo Mesto Vrútky, na stavebnom úrade Obce Lipovec návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby “Stavebné úpravy chodníka na ul.Karvaša a Bláhovca od rázcestia I/18 po Ulica poľná“ na parcelách kat. územia Vrútky. Predmetom riešenia je vybudovanie chodníka s normovou šírkou 1,5 m po ľavej strane na ul.Karvaša a Bláhovca vedúceho od cesty I/18 až po Ulicu poľnú, následne vybudovanie nástupných plôch MHD.
Dňom podania návrhu bolo začaté územné konanie o umiestnení líniovej stavby. Obec Lipovec, ktorá je v zmysle platnej legislatívy príslušným stavebným úradom 1.stupňa, oznamuje začatie územného konania o umiestnení stavby dotknutým orgánom štátnej správy jednotlivo, ostatným účastníkom konania verejnou vyhláškou a súčasne nariaďuje na prerokovanie návrhu ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na deň 10.12.2020 / štvrtok / o 10,00 hod so stretnutím pozvaných na Mestskom úrade Vrútky s následnou návštevou stavby. Viac informácií si môžete pozrieť v samotnej vyhláške a v situačnom pláne stavebného riešenia.