Od soboty 24.10.2020 platí zákaz vychádzania, chystá sa celoštátne testovanie na COVID – 19

Uznesením č. 678 z 22.októbra 2020 obmedzila Vláda SR slobodu pohybu a pobytu zákazom vychádzania od 24. októbra 2020 do 1. novembra v čase od 05.00 hod. do 01.00 hod. nasledujúceho dňa, toto obmedzenie sa nevzťahuje na:

1.cestu do a zo zamestnania a cestu na výkon podnikateľskej činnosti alebo inej obdobnej činnosti,
2.cestu v nevyhnutnom rozsahu za účelom obstarania nevyhnutných základných životných potrieb (nákup potravín, liekov a zdravotníckych prostriedkov, hygienického tovaru, kozmetiky a iného drogériového tovaru, krmív a ďalších potrieb pre zvieratá, zabezpečenie starostlivosti o deti, zabezpečenie starostlivosti o domáce zvieratá, doplnenie pohonných hmôt) do najbližšej maloobchodnej predajne od miesta bydliska a cestu späť,
3.cestu v nevyhnutnom rozsahu za účelom kúpy novín alebo tlačovín, servisu telekomunikačných zariadení, cesty na poštu, do prevádzok poštových, bankových, poisťovacích služieb, čistiarne a práčovne, autoservisu, stanice technickej kontroly, kľúčovej služby a očnej optiky,
4.cestu za účelom obstarania nevyhnutných základných životných potrieb podľa bodu 2. pre inú osobu (susedská výpomoc) a cestu späť,
5.cestu do zdravotníckeho zariadenia za účelom neodkladného lekárskeho vyšetrenia, vrátane sprevádzania blízkou osobou alebo príbuzným a cestu späť,
6.cestu na vykonanie RT-PCR testu alebo antigénového testu certifikovanému na území Európskej únie na ochorenie COVID-19 a cestu späť,
7.cestu na pohreb blízkej osoby, uzavretie manželstva, krst a cestu späť,
8.cestu za účelom starostlivosti o blízku osobu alebo príbuzného, ktorý je na takú starostlivosť odkázaný a cestu späť,
9.cestu osoby so psom alebo mačkou do 100 metrov od miesta pobytu a cestu za účelom starostlivosti o hospodárske zvieratá a cestu späť,
10.pobyt v prírode v extraviláne obce v rámci okresu, v prípade hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a Košíc v extraviláne v rámci územia mesta,
11.cestu maloletého dieťaťa do a zo zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku, materskej školy a základnej školy pre žiakov prvého až štvrtého ročníka za účelom plnenia povinnej školskej dochádzky a cestu späť,
12.doprevádzanie maloletého dieťaťa do a zo zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku, materskej školy a základnej školy pre žiakov prvého až štvrtého ročníka za účelom plnenia povinnej školskej dochádzky a cestu späť,
13.dojazd do bydliska do 25. októbra 2020.
Celé uznesenie je dostupné tu.
Mestský úrad Vrútky upozorňuje obyvateľov, že v čase zákazu vychádzania budú možnosti vybavovania si agendy na mestskom úrade limitované výhradne na vybavenie nevyhnutných záležitostí (pohreb, narodenie dieťaťa).
Zároveň Vás informujeme, že v dňoch 30.10.2020 – 1.11.2020 a 6.11.2020 – 8.11.2020 sa uskutoční celoplošné testovanie obyvateľstva na území SR na prítomnosť ochorenia COVID-19, ktoré sa uskutoční aj na území mesta Vrútky. Bližšie informácie o spôsobe testovania sú dostupné na www.somzodpovedny.sk.