Verejná vyhláška - oznámenie

Mesto Vrútky, podalo dňa 1.10.2020 na obec Lipovec žiadosť o predĺžení platnosti územného rozhodnutia stavby "Revitalizácia pešej zóny, Ul. 1.Čsl. brigády, Vrútky - II.časť", na ktorú vydala obec Lipovec rozhodnutie o umiestnení stavby. Obec Lipovec ako stavebný úrad v zmysle platnej legislatívy oznamuje účastníkom konania a dotknutým orgánom začatie konania o predĺžení platnosti územného konania. Viac informácií si môžete prečítať v priloženom dokumente.