Opatrenia zo zasadnutia Krízového štábu Mesta Vrútky dňa 1. októbra 2020

Na základe vyhláseného núdzového stavu a zhoršujúcej sa epidemiologickej situácie v okrese Martin zasadal vo štvrtok 1. 10. 2020 Krízový štáb Mesta Vrútky aj za účasti zástupcov Okresného úradu Martin a riaditeliek vrútockých škôl a školských zariadení s právnou subjektivitou. Na základe poskytnutých informácií a zverejnených opatrení ÚVZ a nariadení vlády sa na obdobie trvania núdzového stavu prijímajú nasledovné opatrenia:

 

1. Na úseku školstva:
    a) vstupný filter na základných a materských školách spojený s meraním teploty je povinný;
    b) je potrebné naďalej vykonávať opatrenia na maximálne obmedzenie premiešavania žiakov vrátane školského klubu;
    c) je potrebné okamžite hlásiť prípady podozrenia, prípadne potvrdeného výskytu ochorenia koronavírus (COVID – 19) zriaďovateľovi;
    d) krúžková činnosť v CVČ Domino sa odporúča obmedziť na krúžky, kde nedochádza k premiešavaniu žiakov a na krúžky vykonávané mimo telocviční.

 

2. Na úseku kultúry:
    a) pozastavuje sa organizácia kultúrnych podujatí do ukončenia núdzového stavu;
    b) prevádzka knižnice ostáva zachovaná pri prísnom dodržiavaní nariadených hygienických opatrení a neorganizovaní žiadnych podujatí (napr. besedy pre čitateľov, organizované návštevy zo škôl a školských zariadení a pod.).

 

3. Na úseku sociálnych vecí:
    a) prevádzka denných centier ostáva zachovaná pri prísnom dodržiavaní nariadených hygienických opatrení a neorganizovaní žiadnych podujatí;
    b) seniorom sa odporúča obmedziť návštevu denných centier;
    c) návštevy v ZpS a DSS SENIOR je potrebné obmedziť na minimálnu možnú mieru;
    d) počet účastníkov pohrebných obradov v dome smútku a sobášnych obradov na mestskom úrade sa obmedzuje na max. 50 vrátane organizátorov a účinkujúcich s povinnosťou prekrytia dýchacích ciest vrátane obradov s výnimkou nevesty a ženícha, účinkujúcich a osôb počas fotenia.

 

4. Na úseku prevádzky verejných budov a verejných priestranstiev:
    a) zavádza sa vstupný filter spojený s meraním teploty pri návšteve mestského úradu;
    b) hodiny pre styk s verejnosťou na mestskom úrade sú od 5. októbra nasledovné:
pondelok: 13:00 – 15:00 hod.
streda: 13:00 – 16:30 hod.
štvrtok: 13:00 – 15:00 hod.
piatok: 8:00 – 12:00 hod.

 

V rovnakom čase sú stanovené aj pokladničné hodiny na MsÚ. Vybavovanie úradných vecí mimo stanovených hodín je možné iba na základe predošlej dohody s konkrétnym referentom MsÚ.
    c) verejnosť sa dôrazne vyzýva k tomu, aby prednostne vybavovala veci na mestskom úrade elektronickou poštou, resp. telefonicky. V prípade realizácie platieb v pokladni mestského úradu sa odporúča prednostne využiť možnosť platby platobnou kartou.
    d) priebežná dezinfekcia autobusových zastávok a iných miest so zvýšeným výskytom obyvateľstva sa bude naďalej vykonávať.

 

Krízový štáb zároveň odporúča obyvateľom a subjektom na svojom území:
• nepodceňovať situáciu a nevystavovať seba a svojich blízkych zvýšenému riziku ochorenia na základe neoverených informácií;
• oboznámiť sa s opatreniami Úradu verejného zdravotníctva SR dotýkajúcimi sa hraníc, prevádzok a nosenia rúšok, platnými od 1. októbra 2020;
• priebežne sledovať informácie zverejňované na stránke Úradu verejného zdravotníctva SR a na stránke Mesta Vrútky.