Verejná vyhláška - oznámenie o strategickom dokumente

Obstarávateľ, Obec Stráňavy, Obecný úrad Stráňavy, Májová č. 336 , 013 25 Stráňavy, doručil dňa 14.09.2020 Okresnému úradu Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia v zmysle platnej legislatívy Oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu "Územný plán obce Stráňavy". Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko na Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia do 15 dní odo dňa, keď bolo oznámenie zverejnené. Viac informácií si môžete prečítať v priloženom sprievodnom liste a oznámení.