Verejná vyhláška - rozhodnutie

Okresný úrad Žilina, Odbor opravných prostriedkov, referát lesného hospodárstva, ako príslušný orgán štátnej správy lesného hospodárstva v zmysle platnej legislatívy, rozhodol o zmene hraníc lesných porastov v LC Martinské hole. Viac informácií si môžete prečítať v priloženom dokumente.