Oznam

V dňoch 09.09.2020 – 11.09.2020 budú pracovníci Slovenského vodohospodárskeho podniku, š.p. OZ Piešťany vykonávať postrek pri údržbe toku Turiec herbicídnymi prípravkami - za účelom odstránenia inváznych druhov rastlín z brehov toku, nežiadúcich drevín a ošetrenie kamenného opevnenia toku od pobrežných burín.
( Rozhodnutie o zaobchádzaní so znečisťujúcimi látkami vydané Okresným úradom Martin, OSZP č. OU-MT-OSZP-2020/012308-003 ) z 29.07.2020.
Žiadame občanov o zvýšenú opatrnosť v blízkosti rieky Turiec v dňoch, keď sa bude vykonávať postrek.