Oznam

Dňom 1.9.2020 začne Mesto Vrútky prostredníctvom vysúťaženej stavebnej firmy realizovať stavbu „Cyklotrasa Martin-Vrútky“. Úsek, na ktorom sa bude stavba realizovať, je od hranice katastrálneho územia Mesta Martin-Vrútky po železnú lávku pre peších po ľavom brehu rieky Turiec v smere toku. V úseku od železnej lávky po ulicu Sv. Cyrila a Metoda (cestný most cez rieku Turiec) bude zvýšená frekvencia pohybu stavebných mechanizmov a techniky. Z tohto dôvodu žiadame občanov Mesta Vrútky, rodičov detí navštevujúcich ZŠ Hany Zelinovej ako aj Súkromnú Základnú školu pre žiakov s vývinovými poruchami učenia o zvýšenie opatrnosti a pozornosti pri pohybe v danej lokalite. Stavebné práce majú byť ukončené podľa harmonogramu do 31.11.2020.