Verejná vyhláška - výzva

Pri kontrole 22 kV vedenia VN 206 v k.ú. Vrútky bolo zistené, že porasty v ochrannom pásme a pod horeuvedeným vedením dosiahli nebezpečnú výšku a tým ohrozujú jeho spoľahlivú, plynulú a bezpečnú prevádzku a tiež je ohrozená bezpečnosť osôb a majetku nachádzajúcich sa v ochrannom pásme a pod týmto vedením. V zmysle platnej legislatívy preto Slovenská distribučná, a.s. vyzýva všetkých vlastníkov (správcov, nájomcov) nehnuteľností, na ktorých sa nachádza elektrické vedenie, na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov, ktoré ohrozujú bezpečnosť alebo spoľahlivosť prevádzky vedenia. Viac informácií si môžete prečítať v priloženom dokumente.