Verejná vyhláška - rozhodnutie

Slovak Telekom, a.s. Bratislava, zastúpená spoločnoťou TTL Group s.r.o. Bánovce nad Bebravou, podala na Mesto Vrútky ako príslušný stavebný úrad v zmysle platnej legislatívy, žiadosť o vydanie územného rozhodnutia na stavbu: „Líniová stavba INS_FTTH_MT_Vrútky_Kafendova, Kordu“ na pozemkoch katastrálneho územia Vrútky. Mesto Vrútky, ako príslušný stavebný úrad v zmysle platnej legislatívy, prerokoval návrh v územnom konaní s účastníkmi konania a dotknutými orgánmi a vydáva rozhodnutie o umiestnení tejto stavby. Viac informácií si môžete prečítať v priloženom dokumente a mape.