Verejná vyhláška - rozhodnutie

Dňa 26.6. 2020 sa uskutočnilo ústne pojednávanie k územnému konaniu stavby „IBV Vrútky-Kopanica, urbanistický okrsok 003“. Vzhľadom na to, že pri ústnom pojednávaní stavebný úrad zistil nové skutočnosti, v zmysle platnej legislatívy vyzýva navrhovateľa, aby pre ďalšie pokračovanie konania doplnil požadované doklady. Zároveň stavebný úrad prerušil konanie. Viac informácií si môžete prečítať v priloženom dokumente.