Verejná vyhláška - rozhodnutie

Ministerstvo dopravy a výstavby SR, sekcia cestnej dopravy a pozemných komunikácií, ako príslušný špeciálny stavebný úrad pre diaľnice a rýchlostné cesty, v zmysle platnej legislatívy povoľuje zmenu stavby pred jej dokončením na stavbu: Diaľnica D1 Dubná Skala – Turany, Vysunuté pracovisko SSÚD Žilina. Viac informácií si môžete prečítať v priloženom dokumente.