Verejná vyhláška - oznámenie

Dňa 11.7.2018, mesto Turany, ako určený stavebný úrad, vydalo rozhodnutie č. SU-382/1/2018, v ktorom navrhovateľovi, mestu Vrútky, povolilo umiestnenie stavby „IBV Vrútky-Kopanica, Urbanistický okrsok 003“. Uvedené rozhodnutie, Okresný úrad Žilina, odbor výstavby a bytovej politiky, rozhodnutím č. OU-ZA-OVBP2-2019/004464/Rep zrušil a vec vrátil na opätovné prejednanie. Po doplnení podkladov, mesto Turany, ako určený stavebný úrad Okresným úradom Žilina - odborom výstavby a bytovej politiky, na uskutočnenie konania podľa § 119 odst.3 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku /stavebný zákon/, v znení neskorších predpisov, oznamuje v zmysle § 36 ods.1 stavebného zákona začatie opätovného konania o umiestnení stavby dotknutým orgánom a účastníkom konania a súčasne nariaďuje na prerokovanie návrhu ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním, ktoré sa uskutoční dňa 26.6. 2020 o 10,00 hod. so stretnutím účastníkov v zasadačke mestského úradu Vrútky. Viac informácií si môžete prečítať v priloženom dokumente.