Verejná vyhláška - oznámenie

Ministerstvo dopravy a výstavby SR, sekcia cestnej dopravy a pozemných komunikácií, ako príslušný špeciálny stavebný úrad pre diaľnice a rýchlostné cesty, v zmysle platnej legislatívy oznamuje začatie konania o zmene stavby pred jej dokončením. Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Bratislava požiadala dňa 14.05.2020 o zmenu stavby pred jej dokončením na stavbu: Diaľnica D1 Dubná Skala – Turany, Vysunuté pracovisko SSÚD Žilina. Viac informácií si môžete prečítať v priloženom dokumente.