Verejná vyhláška - rozhodnutie

Navrhovateľ ŽSR Bratislava, zastúpené spoločnosťou REMING CONSULT a.s., Bratislava, podal dňa 02.12.2019 návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby „Implementácia GSM-R do siete ŽSR, úsek Varín – Košice“. Mesto Ružomberok, ako príslušný stavebný úrad v zmysle platnej legislatívy po posúdení predloženého návrhu, vydáva rozhodnutie o umiestnení stavby. Celé znenie rozhodnutia si môžete prečítať v priloženom dokumente a mape.