Mestské zastupiteľstvo Vrútky

Poslanci Mestského zastupiteľstva (MsZ) pre volebné obdobie 2018 - 2022 :


1. Mgr. Ivan Doskočil
2. Mgr. Zuzana Furová
3. Jozef Gorcovský
4. Mgr. Ľuboš Gottwald
5. Eva Wedra Kačková
6. Mgr. Marián Kráľ
7. ThDr. Marián Krivuš
8. Ing. Miroslav Mazúr
9. RNDr. Mária Rovňáková
10. PaedDr. Vladimír Vantara
11. Ing. Marek Veverica

Poslanci Mestského zastupiteľstva pre volebné obdobie 2018-2022

Na fotografii - horný rad zľava: ThDr. Marián Krivuš, Mgr. Marián Kráľ,
Ing. Miroslav Mazúr, Mgr. Ivan Doskočil, Mgr. Ľuboš Gottwald, Jozef Gorcovský;
dolný rad zľava: PaedDr. Vladimír Vantara, Dušan Chrastina (aktuálne hlavný kontrolór), Mgr. Branislav Zacharides (primátor mesta), Ing. Mgr. Anna Sviteková (aktuálne prednostka mestského úradu), Eva Wedra Kačková, Mgr. Zuzana Furová.


Predsedovia komisií MsZ :


1. Komisia finančná, správy majetku, výstavby, územného rozvoja a životného prostredia - ThDr. Marián Krivuš
2. Komisia  sociálna, zdravotná, bytová a verejného poriadku - Eva Wedra Kačková
3. Komisia školstva, kultúry, mládeže a športu - Mgr. Marián Kráľ
4. Komisia na ochranu verejného záujmu - Mgr. Ivan Doskočil

Sobášiaci a občianske obrady:


Mgr. Branislav Zacharides, primátor mesta
Eva Wedra Kačková
Mgr. Ľuboš Gottwald
Majetkové priznania poslancov:


Rok 2019


Rok 2020