Záverečné stanovisko k navrhovanej činnosti - EIA k navrhovanej cyklotrase - úsek Strečno Lipovec, Vrútky

Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja, na úseku EIA ako príslušný orgán štátnej správy na posudzovanie vplyvov na životné prostredie, v zmysle platnej legislatívy, doručil na MsÚ Vrútky v zmysle platnej legislatívy záverečné stanovisko k navrhovanej činnosti "Žilina - Vrútky - Martin, úsek Strečno - Lipovec, Vrútky, Vrútky - Martin, mimo cestného telesa I/18", navrhovateľa Žilinský samosprávny kraj, odbor dopravy a ÚP, Žilina. Záverečné stanovisko je k nahliadnutiu na MsÚ vo Vrútkach, č. dverí 206 v úradných hodinách po telefonickom dohovore na č.043/424 18 18. Viac informácií si môžete prečítať v priloženom dokumente.