Podajte si žiadosť o dotáciu

V zmysle VZN č. 7 /2019 o poskytovaní dotácií bude aj tento rok mesto prideľovať dotácie v oblasti sociálnej, kultúry, športu a školstva. Žiadosti sa predkladajú v zmysle Prílohy č. 1 tohto VZN do podateľne Mestského úradu do 31. januára 2020 v zapečatenej obálke s nápisom „Žiadosť o dotáciu“ s uvedením oblasti, z ktorej sa dotácia žiada. Predložené žiadosti posudzujú príslušné komisie MsZ a to do 15. marca príslušného roka. Primátor mesta do 30. marca 2020 prihliadnuc na odporúčania komisie MsZ rozhodne o pridelení dotácií žiadateľom, ktorí splnili podmienky tohto nariadenia.