Platené parkovanie na parkoviskách Mesta Vrútky

Žiadosť o vystavenie parkovacej karty posielajte na e-mail: pullmann@vrutky.sk, prípadne kontaktujte pracovníka Mestského úradu Vrútky, počas pracovných hodín na telefónne číslo: 0911 956 119.


Žiadosť o vystavenie parkovacej karty PK v zmysle VZN 2/2021 Mesta Vrútky


Cenník parkovacích kariet, lístkov v zónach parkovania


VZN č.2/2021 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzených úsekoch miestnych komunikácii na území mesta Vrútky


Úradné a pokladničné hodiny


Číslo bankového účtu k Žiadosti o vystavenie parkovacej karty (PK) je nasledovné:
VÚB, a.s.: SK04 0200 0000 0000 1172 4362
VS: podľa pokynov referenta