Verejná vyhláška - oznámenie o oprave chyby

Mesto Ružomberok, Mestský úrad, oddelenie stavebnej správy, v zmysle platnej legislatívy, oznámilo listom č. OSS-7086-4/2019-BA zo dňa 10.12.2019 začatie územného konania vo veci vydania územného rozhodnutia o umiestnení stavby „ Implementácia GSM-R do siete ŽSR, úsek Varín – Košice“. Mesto Ružomberok primerane, v zmysle platnej legislatívy, opravuje nesprávne uvedený dátum (mesiac) ústneho pojednávania. Viac informácií si môžete prečítať v priloženom dokumente.