Verejná vyhláška - rozhodnutie

Spoločnosť Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, Žilina, v zastúpení spoločnosťou PETROSTAV SK s.r.o., Štefanov nad Oravou 132, Tvrdošín – Ing. Peter Poláčik, podali na Mesto Vrútky, ako príslušný stavebný úrad v zmysle platnej legislatívy dňa 18.09.2019, žiadosť o stavebné povolenie stavby: „10721-Vrútky-Pod Dielec – Rozšírenie NNK“, na ktorú bolo vydané územné rozhodnutie Mestom Vrútky pod č. 1250/2019-Tk zo dňa 05.06.2019. Mesto Vrútky v zmysle platnej legislatívy ako príslušný stavebný úrad 1.stupňa prerokoval žiadosť stavebníkov a po posúdení žiadosti o stavebné povolenie rozhodol o povolení stavby. Viac informácií si môžete prečítať v priloženom dokumente.