Ponuka na nájom nebytového priestoru vo vlastníctve Mesta Vrútky formou priameho prenájmu č. 1/2019

Mesto Vrútky v zmysle § 9a zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov vyhlasuje ponuku na nájom nebytového priestoru vo vlastníctve Mesta Vrútky formou priameho prenájmu. Predmetom priameho prenájmu je nebytový priestor nachádzajúci sa v budove č. súpisné 5351, ulica Švermova, stojacej na pozemku p.č. KN C 283/3, zastavané plochy a nádvoria o výmere 345 m2, ktorý je zapísaný na liste vlastníctva č. 1876 v zastavanom území mesta, k.ú. Vrútky. Viac informácií si môžete prečítať v priloženom dokumente.