Verejná vyhláška - rozhodnutie

Okresný úrad Martin, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán štátnej vodnej správy, v zmysle platnej legislatívy vydáva povolenie stavebníkovi: Združenie vlastníkov vodovodu „Vrútky ul. Na Kopanice“, Kozmonautov 3960/31, 036 01 Martin, IČO : 52 334 805, na uskutočnenie vodnej stavby „Vrútky – Ul. Na Kopanice, rozšírenie vodovodu“, na základe projektu vypracovaného v auguste 2018 spoločnosťou SVS – projekcia, s.r.o., ČOV Vrútky, ul. Dielenská Kružná 1307, 038 61 Vrútky. Viac informácií si môžete prečítať v priloženom dokumente.