Verejná vyhláška - oznámenie

Spoločnosť Stredoslovenská distribučná, a.s., Žilina, v zastúpení spoločnosťou PETROSTAV SK s.r.o., Tvrdošín - Ing. Peter Poláčik, podala na Mesto Vrútky ako príslušný stavený úrad 1. stupňa, v zmysle platnej legislatívy, dňa 18.9.2019 žiadosť o vydanie stavebného rozhodnutia na stavbu "10721-Vrútky-Pod Dielec - Rozšírenie NNK". Uvedeným dňom začalo stavebné konanie. Mesto Vrútky, stavebný úrad v zmysle platnej legislatívy, oznamuje účastníkom konania a dotknutým orgánom začatie stavebného konania a na prerokovanie návrhu nariaďuje ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním, ktoré sa uskutoční dňa 5.11.2019 (utorok) o 9:00 hod. so stretnutím pozvaných na MsÚ vo Vrútkach, Námestie S. Zachara 4, Vrútky, kanc. č.209 a následnou návštevou stavby. Viac informácií si môžete prečítať v priloženom dokumente.