Verejná vyhláška - oznámenie

Stavebník Združenie vlastníkov vodovodu „Vrútky ul. Na Kopanice“, Kozmonautov 3960/31, 036 01 Martin, podal dňa 13.08.2019 na Okresnom úrade Martin, odbore starostlivosti o životné prostredie, žiadosť o vydanie stavebného povolenia na vodnú stavbu „Vrútky – Ul. Na Kopanice, rozšírenie vodovodu“. Uvedeným dňom sa začalo stavebné konanie. Okresný úrad Martin, odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušný orgán štátnej vodnej správy, v zmysle platnej legislatívy oznamuje začatie konania a súčasne nariaďuje na prerokovanie predloženého návrhu ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním dňa 25.10.2019 (piatok) o 13,00 hod., so stretnutím pozvaných na Okresnom úrade Martin, odbore starostlivosti o životné prostredie, Nám. S. H. Vajanského 1, Martin, v kancelárii č. 521 (5. poschodie). Viac informácií si môžete prečítať v priloženom dokumente.