Verejná vyhláška - rozhodnutie

Mesto Vrútky, ako príslušný stavebný úrad, v zmysle platnej legislatívy po prerokovaní s dotknutými orgánmi a známymi účastníkmi konania, vydáva dodatočné povolenie dočasnej stavby „Dočasná mobilná betonáreň, D1, Lietavská Lúčka- Višňové – Dubná skala EASTERN PORTAL“ a súčasne povoľuje užívanie dočasnej stavby. Viac informácií si môžete prečítať v priloženom dokumente.