Verejná vyhláška - oznámenie o začatí stavebného konania a pozvánka na ústne pojednávanie

Stavebník Mesto Martin, podal dňa 31.07.2019 žiadosť o vydanie stavebného povolenia na dopravnú stavbu: „Zlepšenie základnej technickej infraštruktúry k lokalitám MRK v Martine“. Uvedeným dňom bolo začaté stavebné konanie. Mesto Vrútky ako špeciálny stavebný úrad pre miestne a účelové komunikácie, v zmysle platnej legislatívy, oznamuje začatie stavebného konania a nariaďuje konanie ústneho pojednávania a miestneho zisťovania na deň: 28.08.2019 (utorok) o 08:30 hod. so stretnutím pozvaných na Mestskom úrade vo Vrútkach č. dv. 209 a následnou návštevou stavby. Viac informácií si môžete prečítať v priloženom dokumente.