Verejná vyhláška - oznámenie

Mesto Martin, podalo na Mesto Vrútky, ako príslušný stavebný úrad 1.stupňa, v zmysle platnej legislatívy, žiadosť o stavebné povolenie stavby športovo rekreačného areálu: “Šport park Pltníky“- I. etapa“. Mesto Vrútky, v súlade s platnou legislatívou, oznamuje účastníkom konania a dotknutým orgánom začatie konania a na prerokovanie žiadosti nariaďuje ústne pojednávanie, ktoré sa uskutoční dňa 28.06.2019 /piatok/ o 10,00 hod. so stretnutím pozvaných na Meste Vrútky, m.č. 209, s následnou návštevou stavby. Viac informácií si môžete prečítať v priloženom dokumente.