Verejná vyhláška - oznámenie

Okresný úrad Martin, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán štátnej vodnej správy, v zmysle platnej legislatívy, na základe žiadosti spoločnosti VÁHOSTAV – SK, a.s., Priemyselná 6, Bratislava, oznamuje v súlade s platnou legislatívou účastníkom konania a dotknutým orgánom štátnej správy začatie vodoprávneho konania. Okresný úrad Martin, odbor starostlivosti o životné prostredie, orgán štátnej vodnej správy, nariaďuje na prerokovanie žiadosti v zmysle platnej legislatívy ústne pojednávanie, ktoré sa uskutoční dňa 25.06.2019 (utorok) o 09,00 hod., so stretnutím pozvaných na Okresnom úrade Martin, odbore starostlivosti o ŽP, Nám. S. H. Vajanského 1, Martin, v kancelárii č. 521. Viac informácií si môžete prečítať v priloženom dokumente.