Výzva na navrhovanie kandidátov na voľbu prísediacich Okresného súdu Martin

V súvislosti s prípravou voľby prísediacich Okresného súdu Martin vyzývame jednotlivcov ako aj záujmové organizácie v meste Vrútky o nominovanie kandidátov na prísediacich. Prísediaceho volí v zmysle platných právnych predpisov Mestské zastupiteľstvo vo Vrútkach na návrh primátora mesta z kandidátov z radov občanov, ktorí majú trvalý pobyt alebo pracujú v obvode súdu. Viac informácií si môžete prečítať v priloženom dokumente.