Verejná vyhláška - oznámenie

Mesto Vrútky, vo veci dodatočného povolenia stavby „Dočasná mobilná betonáreň, D1, Lietavská Lúčka-Višňové–Dubná skala EASTERN PORTAL“, oznamuje účastníkom konania a dotknutým orgánom pokračovanie konania a v súlade s platnou legislatívou nariaďuje ústne pojednávanie, ktoré sa uskutoční dňa 12.06.2019 /streda/ 13.45 hod. so stretnutím pozvaných na mieste stavby: Dočasná mobilná betonáreň, D1, Lietavská Lúčka-Višňové, Dubná skala EASTERN PORTAL. Mesto Vrútky spája konanie o dodatočnom povolení dočasnej stavby s kolaudáciou stavby. Viac informácií si môžete prečítať v priloženom dokumente.