Verejná vyhláška - oznámenie

Spoločnosť Stredoslovenská distribučná, a.s., Žilina, v zastúpení spoločnosťou PETROSTAV SK s.r.o., Tvrdošín – Ing. Peter Poláčik, podala na Mesto Vrútky, ako príslušný stavebný úrad, v zmysle platnej legislatívy dňa 02.05.2019 žiadosť o vydanie územného rozhodnutia na stavbu stavby: „ 10721-Vrútky-Pod Dielec – Rozšírenie NNK “. Uvedeným dňom začalo územné konanie. Mesto Vrútky, ako stavebný úrad v zmysle platnej legislatívy oznamuje účastníkom konania a dotknutým orgánom začatie územného konania a na prerokovanie návrhu nariaďuje ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním, ktoré sa uskutoční dňa 05.06.2019 /streda/ o 10,00 hod. so stretnutím pozvaných na Mestskom úrade vo Vrútkach v kancelárii č. 209 – referát stavebného poriadku, s následnou obhliadkou miesta stavby. Viac informácií si môžete prečítať v priloženom dokumente.