Verejná vyhláška - oznámenie

Ing. Matej Kubík (Martin), Martina Janíková (Martin), Mgr. Peter Baláž (Martin), Ing. Zuzana Balážová (Martin), Bc. Michal Stupák (Martin) Zuzana Stupáková (Martin), podali na mesto Vrútky ako príslušný stavebný úrad, v zmysle platnej legislatívy, žiadosť o stavebné povolenie: Spevnená plocha. Mesto Vrútky v zmysle platnej legislatívy oznamuje účastníkom konania a dotknutým orgánom začatie konania a na prerokovanie žiadosti nariaďuje ústne pojednávanie, ktoré sa uskutoční dňa 10.6.2019 (pondelok) so stretnutím pozvaných na MsÚ vo Vrútkach na stavebnom úrade v kanc. č. 209 s následnou návštevou stavby. Viac informácií si môžete prečítať v priloženom dokumente.