Verejná vyhláška - oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania

Stavebník Železnice SR, Klemesova 8, Bratislava v zastúpení spoločnosťou REMING CONSULT, a. s., Trnavská cesta 27, Bratislava listom zo dňa 30. 01. 2019, doručeným dňa 01. 02. 2019 požiadal Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky (ďalej len MDV SR) o vydanie stavebného povolenia na stavbu dráhy: „ŽSR, dostavba zriaďovacej stanice Žilina – Teplička a nadväzujúcej železničnej infraštruktúry v uzle Žilina“. Viac informácií si môžete prečítať v priloženom dokumente.