Verejná vyhláška - rozhodnutie

Okresný úrad Žilina, odbor výstavby a bytovej politiky, ako príslušný odvolací orgán v zmysle platnej legislatívy, rozhodol o odvolaniach účastníkov konania, podaných proti rozhodnutiu mesta Turany zo dňa 11.7.2018, ktorým rozhodlo o umiestnení stavby: "IBV Vrútky-Kopanica, Urbanistický okrsok 003". Viac informácií si môžete prečítať v priloženom dokumente.